Prosedur: Pengenalan

Pengenalan Cetak E-mail

PROSEDUR - PROSEDUR TENDER KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA

Pengenalan

Bahagian Perolehan bertanggungjawab mengenai tender-tender bekalan dan perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia sementara Bahagian Pembangunan pula bertanggungjawab mengenai tender-tender Projek Infrastruktur. Tender-tender dilaksanakan berdasarkan konsep best value for money. Ianya merangkumi tender-tender yang dikeluarkan secara tender terbuka, tender terhad, sebutharga, rundingan terus dan pembelian antara Kerajaan.


PROSEDUR TENDER PEROLEHAN

Pengumuman

Dokumen Tender boleh diperolehi di Kaunter Khidmat Pelanggan, Bahagian Perolehan, Kementerian Pertahanan Malaysia, d/a Aras 1, Menara TH-SELBORN, Lot 153, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur dengan menunjukkan SIJIL ASAL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN dalam kod bidang seperti di atas yang mana tempoh pendaftaran masih sah dan menyerahkan satu salinan (fotostat) sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Tender bersama bayaran dokumen tender.

Permohonan melalui pos daripada penender yang beralamat luar dari Kuala Lumpur dan Petaling Jaya hendaklah menghantar terus ke alamat Kaunter Khidmat Pelanggan, Bahagian Perolehan, Kementerian Pertahanan Malaysia, d/a Aras 1, Menara TH-SELBORN, Lot 153, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur bersama bayaran dokumen tender dan satu salinan (fotostat) yang diakui sah oleh Pesuruhjaya Sumpah berserta SAMPUL SURAT yang beralamat sendiri.

Pembayaran hendaklah dibuat dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang (Money Order)/Bank draf berpalang atas nama Ketua Akauntan, Kementerian Pertahanan.

Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan No. Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender yang ditetapkan di Aras 1, Menara TH-SELBORN, Lot 153, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur sebelum atau pada pukul 12.00 tengah hari, tarikh tutup tender. Sekiranya tarikh tutup tender jatuh pada hari kelepasan Am maka tender tutup pada hari keesokannya jam 12.00 tengah hari. Tawaran yang lewat diterima akan dipertimbangkan.

Waktu penjualan dokumen-dokumen tender adalah seperti berikut :-
Isnin - Khamis

:
8.30 pagi hingga 5.00 petang
Jumaat

:

8.30 pagi hingga 12.15 tengahari
2.45 petang hingga 5.00 petang


PROSEDUR TENDER PEMBANGUNAN

Pengumuman

1. Kontraktor dikehendaki membawa Dokumen Asal Pendaftaran ke alamat seperti di bawah bagi mengesahkan kelayakkan sebelum dibenarkan membeli Dokumen Tawaran. Sesalinan fotostat dokumen pendaftaran bagi setiap tender hendaklah diserahkan untuk simpanan Kementerian. Bayaran dokumen tawaran hendaklah dibuat dengan Wang Pos/Bank Draf yang dibuat atas nama Akauntan Kanan Perbendaharaan, Kementerian Pertahanan. Bayaran ini tidak dikembalikan. Wakil Syarikat/Kontraktor hendaklah membawa Surat Perwakilan Syarikat untuk pembelian tender.

Ketua Setiausaha
Kementerian Pertahanan Malaysia
Cawangan Darat, Laut & Udara
Bahagian Pembangunan
Tingkat 3, (Pintu No. 03.05)
Wisma Pertahanan
Jalan Padang Tembak
50634 Kuala Lumpur.

Waktu penjualan dokumen-dokumen tender adalah seperti berikut :-

Isnin - Khamis

:
8.00 pagi hingga 12.30 tengah hari
2.00 petang hingga 4.00 petang
Jumaat

:
8.00 pagi hingga 12.15 tengah hari
2.45 petang hingga 4.00 petang2. Dokumen tawaran boleh didapati dari alamat seperti di perenggan 2, mulai dari tarikh setiap iklan disiarkan sehingga tarikh yang ditentukan melaluinya pada waktu pejabat dengan mengemukakan resit rasmi pembayaran dokumen.

3. Dokumen tender yang telah lengkap diisi dan dilakri serta ditulis nombor tender dan jenis kerja di sudut atas sebelah kiri sampul surat hendaklah di alamatkan kepada :

Ketua Setiausaha
Kementerian Pertahanan Malaysia
Bahagian Pembangunan
d/a Aras 3A, Menara TH-SELBORN
Lot 153, Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur.

4. Dokumen tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender tersebut di atas pada tarikh yang dinyatakan di dalam kenyataan tawaran pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari. Tawaran yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan dan penghantaran melalui perkhidmatan penghantaran segera pos laju tidak digalakkan.


5. Pihak Kementerian ini tidak terikat untuk menerima tender terendah atau mana-mana tender.


PROSEDUR SEBUTHARGA

Pengumuman

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi di Kaunter Khidmat Pelanggan, Bahagian Perolehan, Kementerian Pertahanan Malaysia, d/a Aras 1, Menara TH-SELBORN, Lot 153, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur dengan menunjukkan SIJIL ASAL PENDEFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN dalam kod bidang seperti di atas yang mana tempoh pendaftaran masih sah semasa mengambil Dokumen Sebutharga.

Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan No. Sebutharga dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga yang ditetapkan di Aras 1, Menara TH-SELBORN, Lot 153, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur sebelum atau pada pukul 12.00 tengah hari, tarikh tutup sebutharga. Sekiranya tarikh tutup sebutharga jatuh pada hari kelepasan Am maka tender tutup pada hari keesokannya jam 12.00 tengah hari. Tawaran yang lewat diterima akan dipertimbangkan.

Waktu penjualan dokumen-dokumen sebutharga adalah seperti berikut :-
Isnin - Khamis

:
8.30 pagi hingga 5.00 petang
Jumaat

:

8.30 pagi hingga 12.15 tengahari
2.45 petang hingga 5.00 petang